welcome导航

信息工程系计算机网络专业第一次抽考安排

发布时间:2010-10-22 00:00 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:本站原创 浏览次数:1

信息工程系计算机网络专业第一次抽考安排

班级

专业方向

考试时间

考试地点

监考老师

网络1081

网络编程

1023

14:00

11号机房

汤双权、刘晴晖、郭涛

网络1082

网络管理

3-501

文立、邹均超、田野

网络1083

网络管理

3-503

周唯、王澎、曾麒

 

巡视:文其知、田拥军、杨海斌

 

                                           信息工程系

                                            2010-10-21

welcome导航-welcome欢迎光临注册